Elmätare på en fastighet

Så kan ni minska energianvändningen i era fastigheter

Det finns flera enkla åtgärder för att spara energi – men var ska man börja?

Globalt kommer 75% av de totala koldioxidutsläppen från energianvändning, vilket innebär att all energieffektivisering har potential att bidra till minskade utsläpp. Detta är en viktig fråga för att vi ska kunna nå de uppsatta klimatmålen – och för fastigheter är denna energibesparing både möjlig och högst nödvändig.

Vad påverkar energiåtgången i en byggnad?

Fastigheter står idag för 40% av världens energianvändning, men med befintlig teknik kan vi minska energiåtgången i byggnader drastiskt (hela 30-80%, menar FN). Låt oss först kika närmare på vad som påverkar energibehovet i en byggnad.

Uppvärmning

Uppvärmning av rum och varmvatten står i allmänhet för den största delen av energiåtgången för en fastighet. Effekten som behöver tillföras, eller transporteras bort från byggnaden vid varje given tidpunkt regleras av fastighetens värmesystem, till exempel genom radiatorer eller uppvärmning av ingående luft.

Transmissionsförluster

Att en byggnad läcker värme kan beskrivas som att byggnaden inte befinner sig i termisk jämvikt med omgivningen. I enklare ordalag innebär detta att isoleringen inte är tillräcklig och att det uppstår en värmeförlust som skulle kunna undvikas med bättre isolering.

Ventilationsförluster

Uppvärmning av till- eller frånluft påverkas av vilken typ av ventilation som är installerad i en byggnad samt av skillnaden mellan utetemperaturen och den önskade inomhustemperaturen. Kall luft som ventileras genom en byggnad måste värmas upp för att behålla önskad inomhustemperatur. När luften sedan ventileras ut förlorar byggnaden den energi som använts för uppvärmningen.

Luftläckage

Utomhusluft som läcker in genom otätheter i fasaden påverkar värmebalansen. Hit räknas även luft som tar sig in genom öppna fönster och dörrar. Luftläckage gör att både värme- och kylbehovet ökar, men är ibland svåra att förutse och undvika.

Värmetillskott från solinstrålning

När solen lyser på en byggnad ökar inneluftens temperatur och det uppstår ett värmetillskott till fastigheten. Solinstrålning bidrar till att mindre energi behövs för att bibehålla den termiska jämvikten (balansen mellan inomhus- och utomhustemperatur). Allt som oftast påverkas detta av fönsterarean samt hur byggnaden är placerad i förhållande till väderstreck.

Interna värmetillskott

All utrustning som använder elektricitet avger värme och likaså gör människor. Interna värmetillskott kommer alltså från människorna som rör sig i byggnaden och utrustningen som används i byggnaden. Interna värmetillskott kan minska det totala värmebehovet i en byggnad, men vanligtvis räknas inte detta värmetillskott med vid dimensionering av värmebehovet.

Vad kan du göra för att minska energianvändningen?

Eftersom det finns många faktorer som påverkar energibehovet så finns det också flera praktiska åtgärder för att minska det:

Åtgärder för era fastigheters klimatskal

Att tilläggsisolera väggar, öka antalet glasrutor i fönstren, isolera grunden och taket eller öka väggarnas tjocklek med ett lager isolering på utsidan av fasaden kan minska luftläckage och då också uppvärmnings- eller kylbehovet.

Återvinning av värme och vatten

Att återvinna värme är ett annat sätt att minska mängden energi som behövs till direkt uppvärmning och uppvärmningen av varmvatten. Luft som ventileras genom fastigheten och värms upp av värmesystemet kan växlas innan den lämnar byggnaden och på så sätt minska det faktiska värmeutsläppet. Värme från gråvatten (BTD-vatten) kan återvinnas för att och använda till att värma upp varmvatten. …eller så kan man ta till enklare lösningar som att installera snålspolande kranar och sänka inomhustemperaturen.

Elbesparande åtgärder

Större delen av den el som en lägenhet använder går till belysning, vitvaror och matlagning. Genom att öka effektiviteten på till exempel köksmaskiner genom att byta till effektivare kylskåp, eller belysningen genom att byta till sensorstyrda lågenergilampor, kan du sänka elförbrukningen. Just belysning kan dessutom utrustas med sensorer så att den endast lyser när någon är i närheten, och på så sätt sänka användningen.

Minskad förbrukning med IMD

IMD leder till minskad förbrukning i hela beståndet till följd av den ökade medvetenheten hos hyresgästerna och möjligheten att styra sina energikostnader. För IMD av varmvatten räknar man till exempel med att det leder till minskad förbrukning med 15-30%, vilket i sin tur också minskar energiförbrukningen vid uppvärmningen av vattnet. (En kund till oss berättade till och med att de direkt såg en minskning i förbrukningen bara genom att informera om att IMD skulle komma att implementeras nästa år!)

Vilka energibesparande åtgärder passar era fastigheter?

Det finns mycket att göra, och flera energibesparande åtgärder kräver ingen större form av ingrepp. Problemet är dock inte bristen på lösningar, det är bristen på insyn. Utan att veta var de stora energislukarna finns i beståndet är det svårt att veta var man ska börja, eller vilka effekter åtgärderna har haft.

Att mäta är att veta. Med automatisk insamling av energidata får ni underlaget som behövs för att analysera vilka åtgärder som passar vilka fastigheter, och möjlighet att löpande följa hur energiläget i beståndet förbättras. Låt Metry sköta datainsamlingen, så att ni får pålitligt underlag för era energiuppföljningsmöten. Metry samlar in och kvalitetssäkrar data direkt från energibolagens kundsidor eller från era egna undermätare. Få all data strukturerad efter era behov och exportera den vidare till vilket system ni vill.

Prata med någon av våra produktexperter om du vill få en rundtur i Metry-portalen och se hur det funkar i praktiken!