Foto på skorstenar och solceller mot blå himmel

Minskade kostnader ett tungt argument vid beslut om energibesparing

Det kanske sticker i ögonen på vissa, men reducerade energikostnader är i många fall nyckeln till att motivera framtida investeringar i energibesparing. I takt med att komplexiteten kring energi- och nätbolagens tariffer ökar blir det svårare att beräkna lönsamheten för energibesparande investeringar i fastigheter. – Har minskad energianvändning inte längre samma korrelation med minskad energikostnad som innan?

Kommer energibesparing att bli mindre kostnadseffektivt?

Energibesparing handlar om att bli medveten om hur och till vad energi används, men även om att minska energikostnaderna för en fastighet. En energibesparande åtgärd kan vara en liten förändring, eller större renoveringar som leder till att mängden energi som krävs för att till exempel värma upp fastigheten minskar. Fjärrvärme står i allmänhet för den största delen av energiåtgången för en fastighet och mängden som behövs påverkas av bland annat ventilationen, fasadens täthet, solinstrålning, isolering och hur mycket folk och elektrisk utrustning som finns i fastigheten.

Energiexperter i fastighetsbranschen jobbar outtröttligt med energibesparing – både av ekonomiska och miljömässiga skäl. Samtidigt ändras löpande tarifferna för hur energi debiteras av energibolagen, något som gör det mer komplext att motivera investeringar i energibesparing.

Priserna för fjärrvärme varierar kraftigt

I Sverige finns det drygt 200 fjärrvärmeföretag som förser byggnader med värme. Företagen finansierar sin verksamhet genom avgifter som varierar beroende på förutsättningar och beroende på vilken ort företagen är verksamma. Den vanligaste prismodellen består i ett energipris (kronor per använd kWh) och är ofta samma över hela året, men även detta kan variera.

Vilket fjärrvärmeföretag som en fastighet är kopplad till beror på geografiskt läge. Om en investering lönar sig beror således på tariffen, något som varje fjärrvärmebolag själva styr över.Priserna för fjärrvärme är enligt Konsumenternas energimarknadsbyrå lägst på de orter där fjärrvärmenäten byggts ut under en längre tid, eller där produktionskostnaderna kan hållas nere tack vare till exempel spillvärme från industrier. Även i stora städer håller sig priserna på ett något lägre nivå tack vare kundtäthet. Priserna är som högst i mindre kommuner som byggt ut sina nät de senaste 10-15 åren.

Relationen mellan minskade kostnader och energibesparing

Grafen visar relationen mellan minskade kostnader och energibesparing (minskad förbrukning) av energi med 2016 som utgångspunkt. Under 2017 korrelerade värdena till stor del och fastighetsbolag sparade lika mycket energi som de sparade i kostnader (1.8 kWh minskad energianvändning sparade 1 kr). I juli 2018 såg situationen annorlunda ut, då behövde ett fastighetsbolag spara väsentligt mycket mer energi i relation till insparade kostnader.

![graf som visar förhållandet mellan energibesparing och kostnadsbespring](/app/uploads/Screenshot 2020-03-24 at 09.18.16.png "Graf kostnads vs. besparing")

Energibesparande åtgärder kan komma att bli mindre kostnadseffektiva

Förändrade tariffer påverkar alltså hur mycket fastighetsbolag sparar i pengar när de minskar sin totala energianvändning. Kort sagt blir energi dyrare och energibesparande åtgärder verkar bli mindre kostnadseffektiva på sikt.

Hur ett sådant faktum påverkar besluten hos fastighetsägare i Sverige och vilket inflytande detta i slutändan har på klimatpåverkan från fastigheter är svårt att säga, men om fastighetsbolagen inte längre har samma ekonomiska incitament energibesparande åtgärder i totala antal kWh kommer det förmodligen att blir svårare att uppnå klimatmålen.


Varifrån kommer siffrorna?

Datan som presenteras ovan kommer från Metrys databas och består av data från fjärrvärmeanläggningar i Sverige, bland annat E.ON, Vattenfall, Stockholm Exergi, Adven, Skellefteå Kraft AB, Statkraft och BKK Varme. Anläggningarnas energianvändning år 2018 har ett medelvärde på 733 MWh och kostnaden samma år har medelvärdet \~530 000 SEK.

Behöver du data och mätvärden för att kunna motivera energibesparande åtgärder? Prata med en av våra produktexperter eller ring oss på 031-388 67 67.