En bild på solceller

Optimera ert solcellsprojekt med data

Solceller kan sänka era energikostnader, höja fastighetens värde och säkra finansiering framöver – men för att lyckas behövs data.

En investering i solceller är ett strategiskt drag för att höja era fastigheters värde och säkra framtida investeringar. Men för att få ut det mesta av solcellerna behövs pålitligt underlag, både för dimensioneringen, underhåll och finansieringen; det behövs data.

Full tillgång till er data = full kontroll över slutresultatet

Ofta ses takytan som den stora flaskhalsen för ett lönsamt solcellsprojekt, men även bristen på data försvårar smarta investeringar. Att skaffa sig full koll på det befintliga energiläget kan ge värdefull information både i planeringsfasen och under den långa tid som solcellerna ska göra sitt.

För att kunna räkna ut den faktiska besparingen med solceller måste du uppskatta hur mycket energi ni kommer använda själva, och hur stort överskott ni får att sälja vidare. Detta är dock inte helt lätt i praktiken utan kräver att man jämför energiförbrukningen med en uppskattad solenergiproduktion på åtminstone timbasis — något som sällan görs (men borde göras) inför en installation.

Många solcellsinstallatörer och grossister har sina egna tekniker för uppföljning av produktionen, men de har inte samma insikt i vad era byggnader förbrukar. Har du din energidata i skick blir det enklare att matcha er energiförbrukning med potentiell produktion och göra en framtidssäker investering. Denna information kan också bli viktig för finansieringen – både av själva solcellsprojektet, och i ett längre perspektiv för hela beståndet.

Grönt stöd för solcellsprojekt

För att uppmuntra utvecklingen mot ett hållbart samhälle finns det olika former av stöd att få, som till exempel gröna lån. Gröna lån kan användas för att finansiera miljöförbättrande åtgärder i befintliga byggnader, och där kvalar solcellsprojekt in!

Men med gröna lån kommer motkrav; fastighetsägare måste kunna bevisa att projektet lett till en faktisk energieffektivisering. De flesta banker har satt gränsen på 30% förbättring, och de kräver återrapportering som säkerställer att kraven uppfylls. Fastighetsägare måste alltså ha full koll på sin energidata, och kunna låta den synas i sömmarna av banken.

Men för att uppnå kravet om 30% energieffektivisering krävs det ofta att man gör flera insatser samtidigt, som till exempel att kombinera installation av solcellsanläggning och batterilagring med tilläggsisolering av fastigheten. Genom att få koll på energiläget i de aktuella fastigheterna kan ni kartlägga byggnadens behov. Då kan ni kan göra en bra dimensionering av solcellerna, hitta de kompletterande åtgärderna som behöver göras och bevisa för banken att ni faktiskt uppnått lånekraven.

Eget balansansvar

Att skifta fokus från “förbrukning” till “effekt” är något som vi har tagit upp tidigare, och då är förnybar energi både problemet och lösningen. Eftersom produktionen av förnybar energi varierar efter väder behöver elhandlare balansera tillgång och efterfrågan, ofta med varierande prissättning som metod. Många elhandlare har redan idag ett pris på energi som varierar från timme till timme, eller kanske kvart till kvart. Och vi går mot en framtid där detta kommer att bli ännu vanligare, och troligtvis ännu mer invecklat. För att kunna hålla nere kostnaderna måste du som fastighetsägare bli bättre på att styra om er energianvändning. Du måste ta på dig ett eget balansansvar, och då blir egen produktion av förnybar energi en del av lösningen.

Med egna energilager kan ni styra undan höga effekttoppar, och på så sätt minska abonnemangskostnader och kostnaden för högsta effektuttag. På så sätt kan en investering i solceller bidra till ett effektivare energiutnyttjande och en jämnare balans i det allmänna elnätet.

En investering i solceller är idag ett bra sätt att sänka era energikostnader, det är också ett sätt att profilera er som ett hållbart bolag – och det kan komma att bli avgörande för er framtida verksamhet.

Lite mindre bortskämd

I vår senaste bloggpost skrev vi om risken att bli fast med bortskämda fastigheter. Alltså byggnader som konsumerar energi utan att ta hänsyn till tillgången i nätet och, likt ett bortskämt barn, hela tiden skriker efter mer. Att ta eget balansansvar är motsatsen till att vara bortskämd, och kan vara en avgörande faktor i bankers och investerares ögon.

Med nya lagstiftningar ställs det nya krav på banker att bedöma vilken påverkan de har på klimatet genom de verksamheter de finansierar och investerar i, och det kommer att innebära en reell risk att investera i bolag som inte tar hänsyn till klimatet. Du som fastighetsägare måste helt enkelt börja välja väg; ska era byggnader fungera som aktiva noder som hjälper till i nätet, eller bli bortskämda barn som belastar?

Webinar 14 april: Solenergiprojekt i fastighetsbolag

Det finns många faktorer att ta hänsyn till i ett solenergiprojekt men en sak är säker; för att lyckas behöver du en komplett bild av energiläget. Det, och mycket mer, diskuterade vi på ett webinar som hölls den 14 april 2021, tillsammans med vår partner Momentum. Vi gästades också av vår kund Castellum och solcellsgrossisten Senergia som delade med sig av sina erfarenheter.

Läs mer och ta del av inspelningen här!