/img/krav-imd-1200px.jpgNya regler för IMD – då träder lagen i kraft | Metry

Nya svenska regler för individuell mätning och debitering

Efter påtryckningar från EU kommer nya regler för IMD att skrivas in i svensk lag under hösten 2020, något regeringen får kritik för. I Finland har man redan lyckats bevisa att krav på IMD för flerbostadshus inte medför någon väsentlig fördel. Under 2021 träder lagen i kraft och kommer då att beröra runt 14% av det svenska flerbostadshusbeståndet.
Foto på bostadsområde med flerbostadshus

1 juli 2021 träder krav på individuell mätning och debitering av värme för befintliga flerbostadshus i kraft. Liknande krav för tappvarmvatten ska införas samtidigt, men kommer endast att gälla i samband med vissa ombyggnationer av varmvattensystem. Reglerna kommer att beröra fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i hela landet och branschorganisationen Fastighetsägarna uppskattar att runt 14% av de svenska flerbostadshusen kommer att ligga över de kommunicerade gränsvärdena.

Så här ser tidslinjen för införandet av krav på IMD ut:

Tidslinje över IMD krav från 2020 till 2022

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som äger flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län och vars hus har ett primärenergital över 180 kWh/m2 per år ska efter införande installera IMD för värme. För resten av landet län gäller en energiprestanda på över 200 kWh/m2 och år. För tappvarmvatten gäller kraven endast vid ombyggnation, det vill säga vid en nyinstallation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintlig installation.

Möjlighet till undantag

Det finns som sagt möjligheter till undantag, men det är upp till varje fastighetsägare att bevisa att de inte faller inom ramarna för att behöva installer IMD.

Fastighetsägaren behöver inte installera IMD för värme eller tappvarmvatten om det inte är tekniskt genomförbart eller om den möjliga energibesparingen är såpass låg att det inte är proportionellt i förhållande till åtgärderna som skulle krävas. Du behöver heller inte installera IMD för värme om det finns andra konkreta planer på energieffektiviserande åtgärder som skulle innebära primärenergital under gränsvärdena.

Kritik från flera håll

De nya reglerna väcker känslor – enligt Fastighetsägarnas chef för utveckling och hållbarhet, Rikard Silverfur, har Allmännyttan redan visat att individuell mätning i lägenheter inte skulle bidra till någon väsentlig sänkning av energianvändning, då detta i regel redan kontrolleras centralt och ingår i hyran. Fastighetsägare har alltså redan incitament för att utföra energibesparande åtgärder och hålla inomhustemperaturen på en god nivå. I Finland har man redan påvisat att IMD för värme inte är kostnadseffektivt och därför inte tvingats inför liknande lagar.

Fler riktlinjer för krav på IMD kommer

Under 2020 kommer Boverket att ta fram riktlinjer för att göra det tydligare vad som gäller och hur beräkningarna ska göras. Bland annat kommer Boverket att arbeta fram föreskrifter för hur tillsyn ska ske, vilken sorts ombyggnad som utlöser krav på IMD tappvarmvatten och hur underlag för undantag ska se ut. Utgångspunken för arbetet är dock att fastighetsägare och bostadsrättsföreningar endast ska behöva ta fram enklare underlag.

Har du några frågor om insamling av data från undermätning? Boka en tid med en av våra programexperter eller slå oss en signal på 031-3886767.

Julia Sjövall · Feb 2, 2020

Du kanske också gillar...