Digitalisering i fastighetsbranschen

Ökade krav på digitalisering i fastighetsbranschen

Fem anledningar till varför ni borde lämna manuell datainsamling bakom er.

Att digitalisera och vara datadriven står högt på agendan hos de flesta företag idag. Ändå hanterar flera fastighetsägare och förvaltare fortfarande sammanställning av mätvärden från el, vatten, värme, kyla och annan energistatistik helt manuellt. Även om det dagliga energiarbetet rullar på finns det både tid och pengar att spara på att digitalisera. Dessutom är det en fråga om att förbereda för framtidens möjligheter och utmaningar – här är fem anledningar till varför alla som jobbar manuellt måste börja ställa om:

1. Spara tid med automatisk insamling

Att samla in data manuellt är komplicerat nog när man har en handfull byggnader att hantera, och i takt med att antalet fastigheter i beståndet ökar blir det snabbt en oöverskådlig uppgift – speciellt om det ska göras oftare än på årsbasis. Och att följa upp oftare än en gång per år är något ni måste göra om ni vill få koll på hur energin används och ha möjlighet att påverka styrning och konsumtion i en positiv riktning.

Med rätt verktyg på plats blir mer kontinuerlig energiuppföljning enkelt. Och tiden som idag läggs på att sammanställa information som kWh, kostnader och metadata manuellt på papper eller i Excel skulle ni istället kunna lägga på att diskutera konkreta åtgärder för att spara energi.

2. Minska risken för fel i statistiken

En vanlig utmaning som brukar dyka upp när energidata samlas in är bristen på kvalitet. Det spelar ingen roll hur mycket data ni har fått in om kvaliteten på den datan inte håller måttet. När eventuellt saknad eller felaktig information räknas om för hand kan det ställa till det rejält.

Ni måste kunna lita på att datan ni har framför er är komplett och riktig. Dels för att det ställs högre och högre krav på spårbarhet och kvalitetssäkring från regulatoriska ramverk och investerare, och dels för att felaktig data kan leda till felaktiga beslut. Om felaktig data introduceras tidigt i en beslutsprocess kommer samma data att hänga med hela vägen från beslutsunderlag till implementation och potentiellt ha enorma konsekvenser.

Manuellt insamlad data kan försvinna, eller rent av förvanskas, och utan ett digitalt fotspår och processer för kvalitetssäkring riskerar ni alltså att göra fel beräkningar och i sin tur fel prioriteringar.

3. Bättre finansieringsmöjligheter bland banker och investerare

Banker och investerare tittar i allt större utsträckning på energiprestanda för olika typer av lån. Ju mer pengar och hållbarhet länkas samman, desto högre krav kommer att ställas på datan som ligger till grund för investerares och bankers beslut. På sikt kommer schablonberäkningar och sju år gamla energideklarationer inte att hålla måttet; precis som att en bank inte skulle acceptera en gammal kreditupplysning skulle de inte heller acceptera gammal energidata. För att se att lånekraven uppfylls kommer de som sitter på pengarna att vilja ha löpande data, och att samla in och rapportera den datan manuellt är inte rimligt.

För att underlätta arbetet för er, och kunna leverera trovärdiga siffror till banker och investerare, behövs ett automatiskt sätt att samla in, kvalitetssäkra och exportera er energistatistik.

4. Regulatoriska ramverk för digital hållbarhetsdata

Förra året publicerade EU det nya CSRD-förslaget. CSRD, eller Corporate Sustainability Reporting Directive, som ersätter det tidigare NFRD (Non-Financial Reporting Directive). Det nya förslaget innebär bland annat ett införande av mer detaljerade rapporteringskrav och ett krav på att rapportera enligt EU:s standarder för hållbarhetsrapportering.

För att förbättra jämförbarheten mellan företag ska alla som omfattas av lagkravet hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard, i ett gemensamt digitalt format. Och innehållet i hållbarhetsrapporterna kommer att granskas för att verifiera att den rapporterade informationen överensstämmer med kraven.

CSRD kommer alltså att ställa höga krav på digitalisering av hållbarhetsdata (och energidata är såklart en viktig del av det). Och detta bör ni ta höjd för även om ni inte omfattas av lagkraven idag.

5. Förbered för framtidens möjligheter med data lakes

“Data är den nya oljan” har sagts i år nu, och nya möjligheter och användningsområden för aggregerad data dyker upp hela tiden. Maskininlärning, IoT och andra smarta digitala lösningar behöver byggas på data. För att kunna träna en dator att spara energi behövs mängder av data, och ju mer data systemet tränas med, desto träffsäkrare resultat får du.

Jobba proaktivt och börja samla in data redan nu, även om ni inte har något direkt användningsområde. Kostnaden för att lagra data i så kallade data lakes är nämligen så pass låg att det går att argumentera för att lagring av data för framtida bruk är en god långsiktig investering.

Metry gör digitaliseringen enkel

På Metry har vi specialiserat oss på att samla in, strukturera och kvalitetssäkra mätvärden från alla sorters huvud- och undermätare – oavsett om du vill samla in el, vatten, värme, kyla, kostnader eller sensordata. Tillsammans med våra partners hjälper vi er också att exportera er data för att kunna använda den i ert valda energiuppföljningssystem eller hållbarhetsplattform.

Digitaliserad energidata underlättar arbetet med energibesparing, och till följd kan fastighetsägare förvänta sig minskade kostnader, högre värdering, lägre klimatpåverkan och försäkra sig om att hålla framtidens lagkrav.

Vill du veta mer om hur Metry kan hjälpa er i ert energiarbete? Prata med någon av våra produktexperter!