Byggarbetare står på grund

Framtidens fastighetsförvaltning ställer krav på digitaliserad energistatistik

Potentialen till energibesparing i byggnader är 30-80% med hjälp av befintlig teknik, menar FN. Samtidigt hanterar flera av Sveriges förvaltningsbolag energistatistik manuellt på papper och i Excel. För att nå potentialen som FN fastställt behöver Sveriges fastighetsförvaltning digitaliseras.

Vad innebär energistatistik och varför är digitalt bättre?

Energistatistik innebär sammanställning av mätvärden från till exempel el, vatten, värme, kyla eller annat. Energistatistik på månadsnivå är något som de allra flesta fastighetsbolag har idag. Ibland samlas statistiken ihop manuellt, men det blir allt vanligare att samla in statistik och mätvärden genom automatiska lösningar för att minska risken för mänskliga fel och för att avlasta fastighetsvärdar och andra. Att ha koll på till exempel sin energiförbrukning och följa upp på mer än årsbasis bidrar till bättre koll på förbrukningen och större möjligheter att påverka styrning och konsumtion i en positiv riktning.

Tekniken finns redan, men bra energistatistik gör den användbar

Enligt FN står byggnader för 40% av den globala energianvändningen och 25% av den globala vattenanvändningen. Samtidigt som energianvändningen är stor slår FN fast att det finns en stor potential att minska energianvändningen med 30-80% med hjälp av befintlig och redan verifierad teknik för energibesparing. Effektiv energianvändning, större andel förnybar energi och minskade utsläpp av växthusgaser inom bebyggelsesektorn ligger därför högt upp på agendan både inom EU och nationellt, vilket visas med en rad direktiv, lagar och förordningar.

30-80% innebär en mycket stor potential för energibesparing. I Sverige är den potentiella minskning förmodligen något lägre tack vare hög medvetenhet och investeringar i bra energistatistik och energieffektivisering. Fastighetsbolaget Willhem rapporterade för ett tag sedan om en förväntad elbesparing på 80% i en av sina fastigheter i Biskopsgården i Göteborg tack vare modern teknik, energisnål utrustning och solceller – teknik som redan finns tillgängligt på marknaden.

Som resultat av energibesparingar kan fastighetsägare förvänta sig minskade kostnader, högre värdering, lägre klimatpåverkan och försäkra sig om att hålla framtidens lagkrav.

Tekniken för att uppnå ovan fördelar finns alltså redan färdig på marknaden och är väl beprövad. Att aktivt arbeta med minskad energianvändning kan därför ses som en självklarhet men för många fastighetsägare och förvaltare hanteras fortfarande energieffektiviseringsarbetet helt manuellt. Information så som kWh, kostnader och metadata sammanställs manuellt på papper eller i Excel och eventuellt saknad eller felaktig information räknas om för hand.

Automatiska analyser och digital energistatistik är konkurrensfördelar

Potentialen som FN fastställt i kombination med nuvarande hantering av energistatistik innebär att förvaltningsbolag som tidigt kan erbjuda minskad energianvändning genom automatiserade analyser kommer att ha en stark konkurrensfördel. Allt eftersom fler upptäcker potentialen i att arbeta med sin energieffektivisering automatiserat kommer digitalisering av energistatistik att vara en självklarhet. På så sätt kan korrekta investeringskalkyler göras som inte beror på uppskattningar, utan på faktisk energianvändning och fler kan ta steget att investera i den teknik som redan finns tillgänglig, för att på så sätt spara energi.

Vill du veta mer om digitalisering av energistatistik och vilka möjligheter det öppnar, är du välkommen att prata med oss eller ringa oss på 031-388 67 67.