Allmänna villkor

Dessa Allmänna villkor tillämpas vid användning av Metry (“Tjänsten”) som drivs av Metry AB (”Leverantören”) och beskriver på vilket sätt vi samlar in information om våra användare och hur vi använder den. Genom att använda information, funktioner, och verktyg på tjänsten ger användaren (”Användaren”) sitt godkännande och samtycke för dessa allmänna villkor. Användaren ansvarar själv för sina inloggningsuppgifter. Webbansvarig på Leverantören ansvarar inte för något innehåll som Användaren skapar på sidan.

1 Definitioner

”Användare” – En person, fastighetsbolag, energibolag, butikskedja, konsult eller annan organisation som har ett konto med tillhörande inloggningsuppgifter till Tjänsten.

”Mätansvarig” – Fysisk eller juridisk person som ansvarar för en mätpunkt och de mätvärden som samlas in från mätpunkten. Förekommande nätägare är exempelvis elnätsbolag, fjärrvärmebolag, fastighetsägare eller privatpersoner själv.

”Mätpunkt” – Generell benämning på en plats där någon form av nyttighet mäts. Kallas även anläggnings-id, leveranspunkt. ID för en Mätpunkt ändras inte vid mätarbyte.

“Nätbolagsmätpunkt” — En Mätpunkt som användaren har ett abonnemang för.

“Undermätningsmätpunkt” — Mätpunkt där Användaren är Mätansvarig.

Avslutad mätpunkt” — Mätpunkt som Användaren tidigare har haft tillgång till, men som baserat på uppgifter från Mätansvarig inte längre ska vara tillgänglig för Användaren. Ett exempel är vid utflytt från den fastighet som Mätpunkten finns i. Användaren kan inte se några mätvärden för Avslutade Nätbolagsmätpunkter.

“Mätare” — Avser den fysiska mätenheten för en Mätpunkt.

“Nyttighet” — Vad Mätpunkt mäter, exempelvis elektricitet, fjärrvärme, vatten, gas, eller fjärrkyla.

“Inventering” — Arbetet med att fastställa vilka Mätpunkter som hör till en viss användare, exempelvis vilka aktiva abonnemang som finns.

“Mätarställning” — Ett värde som avser en avläsning av mätpunktens mätare vid ett givet tillfälle.

“Mätvärde” — Ett värde som avser förbrukning eller mätarställning.

“Förbrukningsvärde” — Ett värde som avser förbrukning av en nyttighet under en viss period. Perioden avser alltid en hel månad, dygn eller timme med utgångspunkt i tidszon som mätpunkten har.

“Enhet” — En Storhet kan beskrivas med flera olika enheter, t.ex. kWh, MWh eller TWh.

“Storhet” — Till exempel energi, flöde och temperatur.

“Kundsidor” — Webbsida där användaren med hjälp av autentiseringsuppgifter kan se sin energianvändning. T.ex. ett energibolags Mina sidor.

Tredjepartsutvecklare” – Den part som Användaren vill dela sina mätvärden med, exempelvis ett fastighetssystem eller en mobilapplikation som visualiserar mätvärdena.

2 Beskrivning av Tjänsten

Tjänsten är en digital plattform för att samla in energidata och kopplar samman Användaren med aktörer som på olika sätt erbjuder tjänster eller produkter som sparar energi. Tjänsten omfattar men är inte begränsad till automatisk insamling av mätvärden och närliggande information från energibolag och abonnenter, uppladdning av egna mätvärden, delning, samverkan, export och övervakning av saknade mätvärden.

3 Rättigheter till uppgifter i tjänsten

Allt innehåll i tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Leverantörens eller tredje mans upphovsrätt. Tjänstens innehåll får inte användas i en vidare utsträckning än som följer av funktionerna i Tjänsten eller som uttryckligen framgår av Användarvillkoren. All information, som laddas upp till, överförs genom, anslås offentligt eller införs på Användarens utrymme i Tjänsten skall förbli Användarens eller dess lagliga ägares egendom.

4 Behandling av personuppgifter och mätvärden

Leverantören värnar om Användarens personliga integritet och följer de lagar och regler som finns för att skydda denna. Endast ett fåtal personer med särskild behörighet och som arbetar direkt med Tjänsten har tillgång till Användarens personuppgifter. Personuppgifter behandlas såväl manuellt som av datorer.

Användarens personuppgifter (e-post, namn, telefonnummer, inloggningsuppgifter, personnummer, IP-adress och postadress) och kontoinformation kommer att behandlas och lagras för följande ändamål:

 • Verifiera Användarens identitet, t.ex. vid inloggning
 • Anpassa innehåll och erbjudanden till Användaren
 • Analysera beteendemönster i syfte att utveckla Tjänsten
 • Tillhandahålla Tjänsten

Leverantören kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring och tekniska tjänster för Tjänsten. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Leverantören (i sådant fall ingår Leverantören ett personuppgiftsbiträdesavtal med underleverantören). Leverantören behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och Leverantörens underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Leverantören.

Underleverantörer har inte rätt att spara personuppgifter och har inte rätt att använda dem på något annat sätt än att fullfölja sitt uppdrag för Leverantören.

Användaren äger alltid sina egna mätvärden och har därför rätt att överföra dessa till tredje part. Leverantören gör inga som helst äganderättsanspråk på Användarens mätvärden. Användaren ger dock en icke-exklusiv global licens till Leverantören för att kunna göra olika typer av analyser av mätvärdena.

Genom att registrera sig som Användare på Tjänsten samtycker Användaren till att Användarens personuppgifter lagras och används för de syften som anges ovan i enlighet med Leverantörens integritetspolicy.

Användaren har rätt att på egen begäran bli avregistrerad från Tjänsten och därmed få alla personuppgifter raderade. Avregistrering görs genom att skicka ett e-postmeddelande till support@metry.io.

5 Användarens åtaganden (inkl. missbruk)

Användaren ansvarar för att hemlighålla sitt lösenord som, tillsammans med sitt användarnamn, utgör Användarens inloggningsuppgifter till tjänsten.

Användaren får inte använda andra personers uppgifter och logga in på en server eller konto som inte är avsett för Användaren.

Användaren ansvarar alltid för sitt konto, oavsett om någon annan har använt det, med eller utan Användarens tillåtelse.

Det är förbjudet att kopiera annan Användares användaruppgifter, använda det eller skicka det vidare. Om Användaren upptäcker att någon använt Användarens kontouppgifter, kontakta omedelbart kundtjänst.

Användaren är själv ansvarig för att ange korrekta användaruppgifter när Användaren registrerar sig på Tjänsten. Det är inte tillåtet att ange falsk information om sig själv eller annan användare.

Användare som bryter mot avtalet kan när som helst och utan förvarning bli avstängd från Tjänsten och få sitt konto raderat.

Användaren får inte på egen hand initiera en beställning av mätvärden i direktkontakt med nätbolaget där Metry är mottagare av värden. Användaren måste använda Metry fastställda rutiner. Vid mätvärdesbeställning krävs en fullmakt enligt Metrys mall. Om fullmakten är fel är maxtiden för Användaren att rätta till felet 3 månader. Rättas inte felet avslutas beställningen och debiteras.

6 Sekretess och säkerhet för mätvärden

Leverantören ansvarar för att insamlade mätvärden och annan data behandlas med sekretess och kommer inte att delge enskilda mätvärden till någon annan part förutom till följande.

 1. Användaren själv
 2. Tredje part som Användaren har godkänt eller delat sina mätvärden med
 3. Mätansvarig för Mätpunkten (om denna är annan än Användaren själv)
 4. Anställda hos Leverantören eller Leverantörens underleverantörer där delgivande krävs för att Leverantören ska kunna leverera Tjänsten

Leverantören kommer att använda insamlade mätvärden

 1. för att kunna tillhandahålla Tjänsten till Användaren,
 2. för att kunna adressera information till Användaren om Tjänsten,
 3. för att administrera och utveckla Tjänsten,
 4. för att kunna göra personliga anpassningar av Tjänsten,
 5. för att förse Användaren med relevant information, exempelvis saknade mätvärden, uppskattningar, jämförelsevärden, larm eller anpassade erbjudanden; och
 6. för att aggregera användardata som kan resultera i jämförelsevärden, uppskattade värden m.m.

7 Insamling av mätvärden

Generellt är Leverantörens ansvar för insamling av mätvärden kopplat till att Tjänsten fungerar, vilket bland annat förutsätter att Användaren har gett alla uppgifter som efterfrågats till Leverantören. Leverantören har inget generellt ansvar för tredjeparts tillgänglighet eller förmåga att publicera, presentera eller skicka mätvärden.

Vid insamling av mätvärden från kundsidor, är det upp till Användaren att

 1. uppge den information som vid varje givet tillfälle krävs av Leverantören
 2. ansvara för att inloggningsuppgifterna är giltiga för vald Kundsida
 3. säkerställa att denne har behörighet att nyttja inloggningsuppgifterna och behörighet att uppge dem för Tjänsten

Tjänsten samlar in de Mätpunkter och nyttigheter som stöds. Vilka nyttigheter som stöds varierar mellan olika Kundsidor och redovisas löpande på Tjänstens webbsida. Historik samlas in efter bästa förmåga. Tjänsten avser endast samla in faktureringsgrundande mätvärden. Uppskattade värden samlas inte in, om inte annat överenskommits.

Insamling av mätvärden sker normalt en gång per månad, eller en gång per dygn om det saknas mätvärden för föregående månad. Andra insamlingsmönster kan förekomma.

De Mätpunkter och dess mätvärden som samlats in blir tillgängliga för Användaren via Tjänsten. Om en mätpunkt vid ett senare tillfälle försvinner från Kundsidorna, förblir den aktiv i Tjänsten men markeras Avslutad.

Tjänstens insamling levereras i befintligt skick (“AS IS”). För tydlighetens skull gäller att även insamling från kundsidor omfattas av ansvarsbegränsningarna i detta avtal.

Vid insamling av mätvärden från undermätning, är det upp till Användaren att förse Tjänsten med den information som krävs, samt att konfigurera de enheter eller tjänster som att skicka eller publicera mätvärden enligt Leverantörens instruktioner.

Användaren är alltid Mätansvarig för undermätningsmätpunkter och manuellt avlästa mätpunkter. Som mätansvarig är Användaren därmed ansvarig för att på Tjänsten utse drift-, kommunikation- och fältansvarig. Leverantören erbjuder inte dessa tjänster, om inte annat har avtalats.

För insamling av Nätbolagsdata erbjuds olika SLA nivåer beroende på abonnemang och val av tilläggstjänster. Omfattning, pris och villkor för SLA Nätbolagsdata framgår av vid varje tid gällande produktblad.

8 Kostnader och betalning

Om inte annat avtalats gäller aktuell prislista. Prislistan reglerar återkommande avgifter, engångsavgifter och konsultarvoden.

Återkommande avgifter, engångskostnader och konsultarvoden faktureras en gång per månad, i efterskott.

Ett abonnemang kan vara begränsat till ett visst antal mätpunkter, eller ha en återkommande rörlig avgift som baseras på antal Mätpunkter. I dessa fall avses alla Mätpunkter som någon gång under månaden har varit aktiva. Aktiva mätpunkter är Mätpunkter som inte ligger i Inkorgen eller Papperskorgen. Att aktivera en mätpunkt kan således innebära en merkostnad. Även Avslutade mätpunkter kan vara Aktiva.

Exempel: om en Mätpunkt läggs i papperskorgen under september månad räknas den med för perioden september och är på fakturan som skickas i oktober; däremot räknas den inte med från oktober månad och är inte med på fakturan för november.

Återkommande tilläggsavgifter per mätpunkt avser enskilda mätpunkter som är aktiva. Om en aktiv mätpunkt med tilläggsavgift läggs i Papperskorgen, så avslutas den tilläggstjänst som är kopplad till tjänsten. Återaktivering av mätpunkten innebär att tilläggstjänsten måste beställas på nytt och eventuella engångskostnader tillkommer på nytt.

Övriga återkommande tilläggsavgifter debiteras per tjänst den avser.

Engångsavgifter faktureras vid beställning, om inte annat har överenskommits. Alla beställningar räknas som bindande.

Kundanpassningar och konsultuppdrag görs alltid på löpande räkning.

Alla priser i prislistan anges exklusive moms. Alla fakturor har 30 dagars betaltid. Vid försening tillkommer dröjsmålsränta enligt underlag samt eventuella avgifter för att säkerställa betalning.

9 Tillgänglighet och fel

Leverantören strävar efter att Tjänsten skall vara fri från tekniska fel, virus och spam men kan tyvärr inte garantera detta.

Leverantören kan inte heller garantera att Tjänsten fungerar felfritt i alla lägen. Funktioner kan t.ex. vid enstaka tillfällen stängas av för underhåll och/eller av annan anledning vara ur funktion, utan att ersättning sker.

Leverantören garanterar inte att Uppgifter/Registreringsinformation som Användaren publicerat kommer att sparas.

Leverantören ansvarar inte för att den information som Tjänsten erhåller är korrekt eller fullständig.

Användaren ska vara medveten om det alltid är Mätansvarigs information som gäller framför den som presenteras via Tjänsten eller andra tjänster från Tredjepartsutvecklare. Det gäller till exempel, men inte begränsat till, information om förbrukning eller kostnader.

10 Ansvarsbegränsning

Tjänsten används helt på egen risk. Leverantören tar inget ansvar för Användarnas åsikter eller handlingar på Tjänsten och är under inga omständigheter ansvariga för skador eller förluster, indirekta eller direkta skador eller skador på grund av förlorad data, trasiga datorer, avbrott i verksamheten eller annat, orsakat av användandet av eller oförmåga att använda Tjänsten, eller som har uppstått i något samband med Tjänsten.

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser/informationstjänster som tillhör tredje part.

Tjänsten ansvarar inte för detta informationsinnehåll, eller för informationens tillförlitlighet, avseende den information som finns hos webbplatser/informationstjänster tillhörande tredje part.

Leverantören ansvarar inte i något fall för skada överstigande 15 i prisbasbelopp.

11 Uppsägning

Avtalet gäller från och med det tidigare av följande två datum; 1) offertdatum efter accept eller 2) det datum Användaren har accepterat dessa villkor genom att kryssa i anvisad ruta vid skapandet av konto och gäller tills vidare med trettio (30) dagars uppsägningstid.

För Enterprise-abonnemang gäller 1 års bindningstid och 3 månaders uppsägningstid.

Sista fakturan skickas månaden efter att uppsägning har skett.

Uppsägning ska meddelas skriftligen till Metry via support@metry.io

För Användare som har skapat ett provkonto gäller en provperiod om enligt vid varje tid gällande antal dagar som löper från skapandet av konto. Användaren har i sådant fall rätt att säga upp Tjänsten inom dessa provperioden. Om Användaren inte har sagt upp Tjänsten inom provperioden övergår provkontot till ett ordinarie abonnemang, I sådant fall är Användaren också skyldig att ange aktuella faktureringsuppgifter.

12 Kakor (Cookies)

Leverantören använder cookies för besöksstatistik och inloggning av Användare. En cookie är en liten textfil som lagras på Användarens dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för Användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter Användarens önskemål och val. En permanent cookie ligger kvar på Användarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när Användaren stänger sin webbläsare.

13 Överlåtelse

Användaren får inte överlåta, upplåta, underlicensiera eller på annat sätt överföra någon av sina rättigheter enligt dessa Användarvillkor.