Användarvillkor

Note: Currently we can only provide Terms of Use in Swedish. English version is on the way!

Detta användaravtal tillämpas vid användning av Metry (“Tjänsten”) som drivs av Metry AB (”Leverantören”) och beskriver på vilket sätt vi samlar in information om våra användare och hur vi använder den. Genom att använda information, funktioner, och verktyg på tjänsten ger användaren (”Användaren”) sitt godkännande och samtycke för dessa användarvillkor. Användaren ansvarar själv för sina inloggningsuppgifter. Webbansvarig på Leverantören ansvarar inte för något innehåll som Användaren skapar på sidan.

Definitioner

”Användare” – En person, fastighetsbolag, energibolag, butikskedja, konsult eller annan organisation som har ett konto med tillhörande inloggningsuppgifter till Tjänsten.

”Mätansvarig” – Fysisk eller juridisk person som ansvarar för en mätpunkt och de mätvärden som samlas in från mätpunkten. Förekommande mätägare är exempelvis elnätsbolag, fjärrvärmebolag, fastighetsägare eller privatpersoner själv.

Tredjepartsutvecklare” – Den part som Användaren vill dela sina mätvärden med, exempelvis ett fastighetssystem eller en mobilapplikation som visualiserar mätvärdena.

”Mätpunkt” – Generell benämning på en plats där någon form av nyttighet mäts. Kallas även anläggnings-id, leveranspunkt. ID för en Mätpunkt ändras aldrig.

“Mätvärde” — Ett värde som avser förbrukning eller avläsning.

“Förbrukningsvärde” — Ett värde som avser förbrukning av en nyttighet under en viss period. Perioden avser alltid en hel månad, dygn eller timme med utgångspunkt i tidszon som mätpunkten har.

“Avläsningsvärde” — Ett värde som avser en avläsning av mätpunktens mätare  vid ett givet tillfälle.

“Abbonemangsmätpunkt” — En Mätpunkt som användaren har ett abonnemang för

“Egen mätpunkt” — Mätpunkt där Användaren är Mätansvarig.

“Mätare” — Avser den fysiska mätenhet för en Mätpunkt.

“Nyttighet” —  Vilket medium som en Mätpunkt mäter, exempelvis elelktricitet, fjärrvärme, vatten, gas, eller fjärrkyla.

“Storhet” — Till exempel energi, flöde och temperatur.

“Enhet” — En Storhet kan beskrivas med flera olika enheter, t.ex. kWh, MWh eller TWh.

“Standardstorhet” — Den storhet som är standard för en viss nyttighet som alltid finns tillgänglig. El, fjärrvärme, gas, fjärrkyla, tappvatten har energi som standardstorhet. Vatten har flöde.

“Robot” — En robot samlar in mätvärden och sköter inventering

“Inventering” — Arbetet med att faställa vilka Mätpunkter som hör till en viss användare

“Mätpunktslista” — En lista över de Mätpunkter som använder har valt att följa upp. Dessa är, beroende på prislista, faktureringsgrundande.

“Kundsidor” — Webbsida eller API där användaren med hjälp av autentiseringsuppgifter kan se sin energianvänding. T.ex. ett energibolags mina sidor

Nekad abonnemangspunkt” — Mätpunkt som Användaren tidigare har haft tillgång till, men som baserat på uppgifter från Mätansvarig inte längre ska vara tillgänglig för Användaren. Ett exempel är vid utflytt från den fastighet som Mätpunkten finns i. Användaren kan inte se några mätvärden för Nekade abonnemangspunkter.

Beskrivning av Tjänsten

Tjänsten är en plattform för energibesparing och kopplar samman Användaren med aktörer som på olika sätt erbjuder tjänster eller produkter som sparar energi. Tjänsten omfattar men är inte begränsad till automatisk insamling av mätvärden från energibolag och abonnenter, uppladdning av egna mätvärden, delning, samverkan, export och övervakning av saknade mätvärden.

Rättigheter till uppgifter i tjänsten

Allt innehåll i tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Leverantörens eller tredje mans upphovsrätt. Tjänsten innehåll får inte användas i en vidare utsträckning än som följer av funktionerna i Tjänsten eller som uttryckligen framgår av Användarvillkoren. All information, som laddas upp till, överförs genom, anslås offentligt eller införs på Användarens utrymme i Tjänsten skall förbli Användarens eller dess lagliga ägares egendom.

Samtycke enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Leverantören värnar om Användarens personliga integritet och följer de lagar och regler som finns för att skydda denna. Endast ett fåtal personer med särskild behörighet och som arbetar direkt med Tjänsten har tillgång till Användarens personuppgifter. Personuppgifter behandlas såväl manuellt som av datorer.

Användarens personuppgifter och kontoinformation kommer att behandlas och lagras för följande ändamål:

 • Verifiera Användarens identitet, t.ex. vid inloggning
 • Anpassa innehåll och erbjudanden till användaren
 • Analysera beteendemönster i syfte att utveckla Tjänsten
 • Tillhandahålla Tjänsten

Leverantören kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring och tekniska tjänster för Tjänsten. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Leverantören. Leverantören behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och Leverantörens underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Leverantören.

Underleverantörer har inte rätt att spara personuppgifter och har inte rätt att använda dem på något annat sätt än att fullfölja sitt uppdrag för Leverantören.

Användaren äger alltid sina egna mätvärden och har därför rätt att överföra dessa till tredje part. Leverantören gör inga som helst äganderättsanspråk på Användarens mätvärden. Användaren ger dock en icke-exklusiv global licens till Leverantören för att kunna göra olika typer av analyser av mätvärdena.

Användaren kan genom en skriftlig begäran till Leverantören erhålla ytterligare information om Leverantörens behandling av personuppgifter genom att kontakta Leverantörens kundtjänst. Användaren har även rätt att begära information om vilka uppgifter Leverantören har registrerat.

Genom att registrera sig som Användare på Tjänsten samtycker Användaren till att personuppgifter om lagras och används för de syften som anges ovan.

Användaren har rätt att på egen begäran bli avregistrerad från tjänsten och därmed få all personlig information raderad. Avregistrering görs genom att skicka ett epostmeddelande till kundtjänst.

Användarens åtaganden (inkl. missbruk)

Användaren ansvarar för att hemlighålla sitt lösenord som, tillsammans med sitt användarnamn, utgör Användarens inloggningsuppgifter till tjänsten.

Användaren får inte använda andra personers uppgifter och logga in på en server eller konto som inte är avsett för Användaren.

Användaren ansvarar alltid för sitt konto, oavsett om någon annan har använt det, med eller utan Användarens tillåtelse.

Det är förbjudet att kopiera annan Användares användaruppgifter, använda det eller skicka det vidare. Om Användaren upptäcker att någon använt Användarens kontouppgifter, kontakta omedelbart kundtjänst.

Användaren är själv ansvarig för att ange korrekta användaruppgifter när Användaren registrerar sig på Tjänsten. Det är inte tillåtet att ange falsk information om sig själv eller annan användare.

Användare som bryter mot avtalet kan när som helst och utan förvarning bli avstängd från Tjänsten och få sitt konto raderat.

Sekretess och säkerhet för mätvärden

Leverantören ansvarar för att insamlade mätvärden behandlas med sekretess och kommer inte att delge enskilda mätvärden till någon annan part förutom till följande.

 1. Användaren själv
 2. Andra användare som Användaren har delat sina mätvärden med
 3. Tredjepartsutvecklare som användaren har delat sina mätvärden med
 4. Mätansvarig för Mätpunkten (om denna är annan en Användaren själv)
 5. Anställda hos Leverantören eller Leverantörens underleverantörer där delgivande krävs för att Leverantören ska kunna leverera Tjänsten

Leverantören kommer att använda insamlade mätvärden

 1. för att kunna tillhandahålla Tjänsten till Användaren,
 2. för att kunna adressera information till Användaren om Tjänsten,
 3. för att administrera och utveckla Tjänsten,
 4. för att kunna göra personliga anpassningar av Tjänsten,
 5. för att förse användaren med relevant information, exempelvis saknade mätvärden, larm eller anpassad reklam.

Insamling av mätvärden

Robotar är en förutsättning och används för att samla in mätvärden och metainformation för Användarens Abonnemangsmätpunkter till Tjänsten. Varje robot hämtar in data från en specifik Kundsida och för en specifik uppsättning av inloggningsuppgifter. Användaren kan ha flera robotar samtidigt.

För varje Robot, är det upp till Användaren att

 1. uppge den information som vid varje givet tillfälle krävs av Leverantören
 2. ansvara för att inloggningsuppgifterna är giltiga för vald Kundsida
 3. säkerställa att denne har behörighet att nyttja inloggningsuppgifterna och behörighet att uppge dem för Tjänsten

Roboten samlar in de Mätpunkter och nyttigheter som den specifika roboten har stöd för. Vilka Mätpunkter som stöds varierar mellan olika Kundsidor och redovisas löpande på Tjänstens webbsida.

De Mätpunkter som samlats in blir tillgängliga för Användaren via Tjänsten. Om en Abonnemangsmätpunkt vid ett senare tillfälle försvinner från Kundsidorna, blir den markerad som Nekad i Tjänsten.

Robotar samlar alltid in förbrukningsvärden per månad och för Mätpunktens standardstorhet. Ytterligare storheter samlas in om Roboten stöder det. Historik samlas in efter bästa förmåga.

Robotarna försöker alltid samla in faktureringsgrundande mätvärden. Uppskattade värden samlas inte in.

Insamling av mätvärden sker normalt en gång per månad, eller en gång per dygn om det saknas mätvärden för föregående månad. Andra insamlingsmönster kan förekomma.

Tjänsten Robotar leveras i befintligt skick (“AS IS”). För tydlighetens skull gäller att även Robotar omfattas av ansvarsbegränsningarna i detta avtal.

SLA för månadsvärden (Service Level Agreement)

Beroende på vald tjänst kan Användaren omfattas av ett SLA-avtal, i vilket Leverantören tar på sig ett på sig ett utökat ansvar för att insamlingen av mätvärden enligt nedan:

För varje Mätpunkt som Användaren har i sin Mätpunktslista, och vars mätansvarig är ett energibolag, övervakar Leverantören tillgängligheten för föregående månads mätvärden och den standardstorhet som gäller för Mätpunkten.

Med övervakar menas att:

 1. Leverantören prioriterar underhåll av de Robotar som Användaren har lagt till och som används för att samla in mätvärden för Mätpunkterna i Mätpunktslistan.
 2. Om en Robot slutar fungera på grund av förändrade Kundsidor, uppdateras Roboten inom fem (5) arbetsdagar.
 3. Om Mätpunkten fortfarande saknar ett mätvärde för föregående månad den sjätte vardagen i månaden, gör specifika insatser för att fastställa orsaken samt om möjligt se till att mätvärdet kommer in. Om orsaken är att mätvärdet saknas hos den Mätansvarige, eller om den Mätansvarige inte förmår att tillgängliggöra mätvärdet för Leverantören så fastställs orsaken och kommuniceras till Användaren via Tjänsten eller på annat lämpligt sätt.

Leverantören kan inte göra något om den Mätansvariges Kundsidor ligger nere för underhåll eller på andra sätt är otillgänglig.

Leverantören sammanställer mätvärden från flera olika Mätansvariga, och därför finns det inget entydigt svar för när varje mätvärde blir tillgänglig. Normalt dröjer det till den femte vardagen i månaden innan månadsvärden är insamlade: dock förekommer ofta ett fåtal Mätpunkter där det kan ta flera veckor innan mätvärdet kommer in, detta beror dock endast på den Mätansvarige. Leverantören kan inte ta något ansvar för förseningar som beror på den Mätansvarige.

Betalning

Om inte annat avtalats gäller aktuell prislista.

Om ett pris ska beräknas på antal Mätpunkter, är det samtliga mätpunkter i Mätpunktslistan som räknas.

Uppdrag som görs på löpande räkning faktureras en gång per månad i efterskott.

Tillgänglighet och fel

Leverantören strävar efter att Tjänsten skall vara fri från tekniska fel, virus och spam men kan tyvärr inte garantera detta.

Leverantören kan inte heller garantera att Tjänsten fungerar felfritt i alla lägen. Funktioner kan t.ex. vid enstaka tillfällen stängas av för underhåll och/eller av annan anledning vara ur funktion, utan att ersättning sker.

Leverantören garanterar inte att Uppgifter/Registreringsinformation som Användaren publicerat kommer att sparas.

Leverantören ansvarar inte för att den information som Tjänsten erhåller är korrekt eller fullständig.

Användaren ska vara medveten om det alltid är Mätansvarigs information som gäller framför den som presenteras via Tjänsten eller andra tjänster från Tredjepartsutvecklare. Det gäller till exempel, men inte begränsat till, information om förbrukning eller kostnader.

Ansvarsbegränsning

Tjänsten används helt på egen risk. Leverantören tar inget ansvar för Användarnas åsikter eller handlingar på Tjänsten och är under inga omständigheter ansvariga för skador eller förluster, indirekta eller direkta skador eller skador på grund av förlorad data, trasiga datorer, avbrott i verksamheten eller annat, orsakat av användandet av eller oförmåga att använda Tjänsten, eller som har uppstått i något samband med Tjänsten.

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser/informationstjänster som tillhör tredje part.

Tjänsten ansvarar inte för detta informationsinnehåll, eller för informationens tillförlitlighet, avseende den information som finns hos webbplatser/informationstjänster tillhörande tredje part.

Leverantören ansvarar inte i något fall för skada överstigande ett halvt prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalk (2010:110) 2 kap. 6-7 §§.

Kakor (Cookies)

Leverantören använder cookies för besöksstatistik och inloggning av Användare. En cookie är en liten textfil som lagras på Användarens dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för Användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter Användarens önskemål och val. En permanent cookie ligger kvar på Användarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när Användaren stänger sin webbläsare.

Överlåtelse

Användaren får inte överlåta, upplåta, underlicensiera eller på annat sätt överföra någon av sina rättigheter enligt dessa Användarvillkor.