Ett ekosystem av energidata - med Atrium Ljungberg | Metry

Ett ekosystem av energidata - med Atrium Ljungberg

"Vi har blivit duktiga på att nyttja den data som mäts i våra fastigheter där Metry är ett nav som förfinar den. Mätinsamlingen hjälper oss att nå ett av våra viktigaste hållbarhetsmål, energireducering, vilket även minskar våra driftskostnader och ökar fastighetsvärdet"
Byggnad med folk i rörelse

Världen står inför en explosion av antalet uppkopplade enheter med stora mängder data som följd. Detsamma gäller fastighetsbranschen där både antalet datakällor och antalet användningsområden för data ökar. För att kunna kapitalisera på den ökade mängden data behöver information kunna strömmas effektivt, så att fastighetsbolag kan ta in, processa och agera på stora datamängder.

De fastighetsbolag som lyckas bäst med detta kommer kunna få de största nyttorna av framtidens datadrivna förvaltning. Det kommer att generera ett högre fastighetsvärde och en bättre upplevelse för hyresgästerna.

Ett fastighetsbolag i framkant

Ett exempel på ett fastighetsbolag som har kommit långt inom området datadriven förvaltning är Atrium Ljungberg. De har byggt upp ett ekosystem kring sin energirelaterade data för att enkelt kunna koppla på nya analyser och användningsområden.

  • Vi har blivit duktiga på att nyttja den data som mäts i våra fastigheter där Metry är ett nav som förfinar den. Mätinsamlingen hjälper oss att nå ett av våra viktigaste hållbarhetsmål, energireducering, vilket även minskar våra driftskostnader och ökar fastighetsvärdet, säger Johan Lindström som är Teknisk chef på Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungbergs strategi för mätning är att det alltid kommer att finnas en variation av mätare, system och leverantörer för deras fastighetsbestånd. Därför behöver de bli duktiga på att samla in, standardisera och integrera stora mängder med varierad data.

Atrium Ljungberg har sedan flera år tillbaka byggt ett ekosystem bestående av mätare, leverantörer, drifttekniker och tjänster för att minska underhållet, minska manuellt arbete och förbereda Atrium Ljungberg för en digital framtid med mer flödande data. Detta är under kontinuerlig utveckling där det viktigaste är att inte bygga in sig i ett enskilt system utan istället, liksom legobitar, koppla samman flera system som sedan flexibelt kan ändras över tid.

IMD som en tjänst - ett konkret exempel

Individuell mätning och debitering (IMD) blir allt vanligare mycket tack vare nya lagkrav (Boverkets föreskrifter). Atrium Ljungberg har sedan tidigare en väl utvecklad mät-infrastruktur där många av hyresgästerna blir debiterade för sin egen användning av el och varmvatten, och även i vissa fall för kyla och kallvatten. Eftersom Atrium Ljungberg har både kontor, butiker och bostäder behöver systemet hantera flera olika typer av hyresgäster. Tidigare betydde detta mycket handpåläggning från organisationen inom flera avdelningar. Atrium Ljungberg har därför sedan 2018 använt sig av data från Metry för att leverera IMD som en tjänst oberoende av vilka mätare som sitter i fastigheten.

  • Metry belyser och larmar mätare som inte verkar fungera korrekt och ger bra åtgärdsförslag, säger Johan Lindström.

Efter att alla mätare samlats in och kvalitetssäkrats i Metry kan Atrium Ljungberg numera automatiskt ta ut en färdig rapport som de sedan laddar in till sitt faktureringssystem Unit 4 Property Manager (tidigare Fastnet).

Energiuppföljning och hållbarhetsrapportering

Förutom Individuell mätning och debitering finns flera andra fördelar med att samla all sin energidata på ett enhetligt sätt. Atrium Ljungberg följer upp sin egen energianvändning och gör investeringar i energieffektivisering baserat på ett system som heter Greenview.

  • Regelbunden uppföljning av vår energianvändning i våra fastigheter är väldigt viktigt och det får vi en bra koll på i vårt system Greenview. För att varje drifttekniker skall kunna se resultaten på mer detaljerad nivå installerar vi även mer detaljerad mätning. Idag samlar vi nätbolagsmätare och undermätare från ett 20-tal olika leverantörer in till Metry, säger Johan Lindström.

Utöver energiuppföljningen använder även Atrium Ljungberg sin utökade mätning för att kunna certifiera sig inom BREEAM.

  • Vi har våra hållbarhetsmål och där är det viktigt att kunna sänka energianvändningen och mäta detaljerat i byggnaderna. Vi skall certifiera alla våra fastigheter inom BREEAM inom 2021 och där är ett av kraven att kunna mäta på detaljerad nivå.

Atrium Ljungberg har även ett konto för hyresgäster som internt kallas Servicenter. Där kan deras hyresgäster logga in och få information om bland annat sin energianvändning. Greenview är integrerat in till Servicenter så att data för hyresgäster också kommer till nytta för energianvändarna själva.

  • Syftet med att presentera data för hyresgäster är att kunna underlätta arbetet med hållbarhet och att kunna göra en skillnad. Sen är det också bra för fastigheten och för värdet att arbeta med hållbarhet och energibesparing, säger Anette Karlsson som är ansvarig för Servicenter på Atrium Ljungberg.

Det finns många användningsområden för samma data och framöver kommer fler tjänster kräva enkel tillgång till strukturerad energistatistik. Bilden nedan illustrerar översikten av Atrium Ljungbergs nuvarande ekosystem av energidata.


Hur kommer ekosystemet utvecklas framöver?

När Anette och Johan blickar framåt ser de att mer mätning och nya användningsområden kommer vara intressanta. Exempelvis delning av rådata till kommersiella hyresgäster för att underlätta för dem att integrera data i sina egna system. En annan möjlighet är att integrera larm om felaktiga mätare från Metry direkt in till ärendehanteringssystemet.

Det kommer även bli aktuellt med mer mätning med möjlighet att bryta ner energianvändningen på en ännu mer detaljerad nivå i hela fastighetsbeståndet.

Johan avslutar med en insikt. Med mer teknik är det också mer som skall fungera och risken för fel blir större. Men om vi skall nå fram till helt smarta och självstyrande fastigheter kommer vi behöva mäta ännu mer.

Anette Karlsson

Kundserviceansvarig, Atrium Ljungberg

anette.karlsson@al.se

Johan Lindström

Teknisk chef, Atrium Ljungberg

johan.lindstrom@al.se

Kort om Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. De fokuserar på att utveckla attraktiva stadsmiljöer med ett blandat innehåll såsom kontor, handel, boende, service, kultur och utbildning.

Atrium Ljungberg skapar stadsdelar där människor väljer att vara, idag och i morgon och bolaget finns där Sverige växer; Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Fler referenscase

Vasakronan ligger 47% under branschsnittet för energianvändning
Entros nya lösning för datainsamling med Metry
Egain kombinerar digital styrning med självlärande optimering

Ta reda på mer om Metry och hur du kan samla och använda energidata samt integrera med andra system.

Prata med oss