Allmänna villkor för slutanvändare - Metry | Metry

Allmänna villkor för slutanvändare

Senast uppdaterad 17 februari 2020

Dessa allmänna villkor tillämpas vid användning av Metry (“Tjänsten”) som drivs av Metry AB (”Leverantören”) och reglerar våra relationer med våra användare och slutanvändare, och hur vi samlar in och använder information om våra användare och slutanvändare, och hur vi använder denna information. Genom att använda information, funktioner och verktyg som är tillgängliga i Tjänsten ger Slutanvändaren (”Slutanvändaren”, enligt definition nedan) sitt godkännande och samtycke till dessa allmänna villkor. Slutanvändaren ansvarar själv för sina inloggningsuppgifter. Webbansvarig hos Leverantören ansvarar inte för något innehåll som Slutanvändaren skapar.

1 Definitioner

Användare” – En juridisk person, fastighetsbolag, energibolag, butikskedja, konsult eller annan organisation.

Slutanvändare” – En fysisk person som är anställd hos en Användare, eller som på annat sätt har bjudits in av en Användare såsom samarbetspartner och som har ett konto med inloggningsuppgifter till Tjänsten.

Mätansvarig” – En juridisk person som ansvarar för en Mätpunkt och de värden som samlas in från Mätpunkten, exempelvis elnätsbolag, fjärrvärmebolag och fastighetsägare.

-——-

Mätpunkt” – Generell benämning på en plats där någon form av mediaslag mäts. Kallas även anläggnings-id och leveranspunkt. ID för en Mätpunkt ändras inte vid mätarbyte.

Meter” – Samma som Mätpunkt.

Nätbolagsmätpunkt” — En Mätpunkt som Användaren har ett abonnemang för.

Undermätningsmätpunkt” — Mätpunkt där Användaren är Mätansvarig eller äger den byggnad där Mätpunkten finns.

Avslutad Mätpunkt” — Mätpunkt som Användaren tidigare har haft tillgång till, men som i enlighet med instruktioner från Mätansvarig inte längre ska vara tillgänglig för Användaren. Ett exempel är vid utflytt från den fastighet där Mätpunkten finns. Användaren kan inte se några Mätvärden för Avslutade Mätpunkter.

Mätare” — Avser den fysiska enheten för en Mätpunkt.

Mediaslag” — Vad Mätpunkten mäter, exempelvis elektricitet, fjärrvärme, vatten, gas, eller fjärrkyla.

Inventering” — Arbetet med att fastställa vilka Mätpunkter som hör till en viss Användare, d.v.s. undersöka vilka aktiva abonnemang som finns.

-——-

Mätarställning” — Ett värde som avser en avläsning av Mätpunktens Mätare vid ett givet tillfälle.

Mätvärde” — Ett värde som avser förbrukning eller mätarställning.

Förbrukningsvärde” — Ett värde som avser förbrukning av ett Mediaslag under en viss period. Perioden avser alltid en hel månad, ett helt dygn (24 timmar) eller en hel timme, med utgångspunkt i den tidszon där Mätpunkten befinner sig.

-——-

Enhet” — En Storhet kan beskrivas med flera olika enheter, t.ex. kWh, MWh eller TWh.

Storhet” — Till exempel energi, flöde och temperatur.

-——-

Kundsidor” — Webbsida där Användaren med hjälp av autentiseringsuppgifter kan få information om sin energianvändning, t.ex. ett energibolags ”Mina sidor”.

Tredjepartsutvecklare” – Den part som Användaren vill dela sina Mätvärden med, exempelvis ett fastighetssystem eller en mobilapplikation som visualiserar Mätvärden.

2 Beskrivning av Tjänsten

Tjänsten är en digital plattform som används för att samla in energidata och kopplar samman Användaren med aktörer som på olika sätt erbjuder tjänster eller produkter som sparar energi. Tjänsten omfattar, men är inte begränsad till, automatisk insamling av Mätvärden och närliggande information från energibolag och abonnenter, uppladdning av egna Mätvärden, delning, samverkan, export och övervakning av saknade Mätvärden.

3 Immateriella rättigheter

Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara skyddas av Leverantörens eller tredje mans upphovsrätt. Tjänstens innehåll får inte användas i en vidare utsträckning än vad som följer av funktionerna i Tjänsten eller som uttryckligen framgår av dessa allmänna villkor. All information som laddas upp till, överförs genom, görs allmänt tillgänglig eller läggs till i Användarens utrymme i Tjänsten ska vara och förbli Användarens eller dess lagliga ägares egendom.

4 Behandling av personuppgifter och mätvärden

Leverantören värnar om Slutanvändarens personliga integritet och följer de lagar och regler som finns för att skydda denna. Endast ett fåtal personer med särskild behörighet och som arbetar direkt med Tjänsten har tillgång till personuppgifter kopplade till Slutanvändare. Personuppgifter behandlas såväl manuellt som av datorer.

Slutanvändarens personuppgifter (e-postadresser, namn, telefonnummer, inloggningsuppgifter, personnummer, IP-adress och postadress) och kontoinformation kommer att behandlas och lagras för följande ändamål:

 • Verifiera Slutanvändarens identitet, t.ex. i samband med inloggning
 • Anpassa innehåll och erbjudanden till Slutanvändaren och Användaren
 • Analysera beteendemönster i aggregerat format i syfte att vidareutveckla Tjänsten
 • Tillhandahålla Tjänsten

Leverantören kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner såsom till exempel marknadsföring och tekniska tjänster för Tjänsten. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Leverantören (i sådant fall ingår Leverantören ett personuppgiftsbiträdesavtal med underleverantören). Leverantören behandlar alla personuppgifter i enlighet med Leverantörens integritetspolicy och Leverantörens underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Leverantören.

Underleverantörer har inte rätt att spara personuppgifter efter avslutat uppdrag och har inte rätt att använda dem på något annat sätt än för att fullfölja sitt uppdrag för Leverantören.

Leverantören gör inte några som helst äganderättsanspråk på Användarens eller Slutanvändarens Mätvärden. Slutanvändaren underrättas härmed om att Användaren ger en icke-exklusiv, kostnadsfri, oåterkallelig, global licens till Leverantören till samtliga Mätvärden som är kopplade till Användaren för att kunna göra olika typer av analyser av dessa.

Slutanvändarens personuppgifter lagras och behandlas för de ändamål som specificeras ovan i enlighet med Leverantörens integritetspolicy.

Slutanvändaren har rätt att på egen begäran bli avregistrerad från Tjänsten och därmed få alla personuppgifter raderade, genom att skicka ett e-postmeddelande till support@metry.io, med undantag för om vissa personuppgifter måste behandlas i enlighet med lagkrav.

5 Slutanvändarens åtaganden (inkl. missbruk)

Slutanvändaren ansvarar för att hemlighålla sitt lösenord. Lösenordet utgör tillsammans med användarnamn Slutanvändarens inloggningsuppgifter till Tjänsten.

Slutanvändaren får inte använda andra personers inloggningsuppgifter för att logga in på en server eller konto som inte är avsett för Slutanvändaren.

Slutanvändaren ansvarar alltid för sitt konto, oavsett om någon annan har använt det, med eller utan Slutanvändarens tillåtelse.

Det är förbjudet att kopiera annan Slutanvändares inloggningsuppgifter, använda sådan information eller överföra sådan information. Om Slutanvändaren skulle upptäcka att någon använt Slutanvändarens inloggningsuppgifter, vänligen kontakta kundtjänst omedelbart.

Slutanvändaren är ansvarig för att ange korrekta användaruppgifter när Slutanvändaren registrerar ett konto på Tjänsten. Det är inte tillåtet att uppge falsk information om sig själv eller annan Slutanvändare.

Slutanvändare som bryter mot dessa allmänna villkor kan när som helst och utan förvarning bli avstängd från Tjänsten och få sitt konto raderat.

Slutanvändaren informeras härmed om följande process: Användaren får inte på egen hand initiera en beställning av Mätvärden i direktkontakt med det nätbolag där Leverantören är mottagare av värden. Användaren måste använda av Leverantören fastställda rutiner. Vid beställning av Mätvärden krävs en fullmakt enligt Leverantörens mall. Om fullmakten skulle vara felaktig har Användaren en tidsperiod om tre (3) månader på sig att rätta till detta. Om detta inte rättas till kommer beställningen att avslutas och debiteras.

6 Sekretess och säkerhet för mätvärden

Leverantören ansvarar för att insamlade Mätvärden och annan data behandlas med sekretess och kommer inte att delge enskilda data till någon annan part med undantag för följande situationer:

 1. Slutanvändaren själv
 2. Användaren
 3. Tredje part som Användaren eller Slutanvändaren har godkänt eller delat sina Mätvärden med
 4. Mätansvarig för Mätpunkten (om denna är någon annan än Användaren själv)
 5. Anställda hos Leverantören eller Leverantörens underleverantörer där delgivande krävs för att Leverantören ska kunna leverera Tjänsten

Leverantören kommer att använda insamlade Mätvärden för följande ändamål:

 1. för att tillhandahålla Tjänsten till Användaren;
 2. för att adressera information om Tjänsten till Användaren och Slutanvändaren;
 3. för att administrera och vidareutveckla Tjänsten;
 4. för att kunna göra individuella anpassningar av Tjänsten;
 5. för att förse Användaren med relevant information, exempelvis saknade Mätvärden, uppskattningar, jämförelsevärden, larm eller anpassade erbjudanden; och
 6. för att aggregera användardata och data från Slutanvändare som kan resultera i insikter baserade på data, jämförelsevärden, uppskattade värden m.m.; data i aggregerat format får göras allmänt tillgängliga.

7 Insamling av mätvärden

Generellt är Leverantörens ansvar för insamling av data beroende av att Tjänsten fungerar, vilket bland annat förutsätter att Användaren har gett alla uppgifter som efterfrågats till Leverantören. Leverantören har inget generellt ansvar för tredje parts tillgänglighet eller sådan tredje parts förmåga att publicera, presentera eller skicka Mätvärden.

Vid insamling av Mätvärden från Kundsidor, är det Användarens och Slutanvändarens ansvar att:

 1. tillhandahålla all information som vid varje givet tillfälle krävs av Leverantören
 2. säkerställa att inloggningsuppgifterna är giltiga för vald Kundsida
 3. säkerställa att Användaren och Slutanvändaren har behörighet att använda inloggningsuppgifterna och behörighet att tillhandahålla dem i samband med Tjänsten.

Tjänsten samlar in de Mätvärden och Mediaslag som stöds vid varje givet tillfälle. Vilka Mediaslag som stöds kan variera mellan olika Kundsidor och information om detta redovisas löpande på Tjänstens hemsida. Historisk data samlas in genom skäliga ansträngningar. Tjänsten avser endast samla in faktureringsgrundande Mätvärden. Uppskattade data samlas inte in, om inte annat överenskommits.

Insamling av Mätvärden sker normalt en gång per månad, eller en gång per dygn om det saknas Mätvärden för föregående månad. Andra insamlingsmönster kan förekomma.

De Mätpunkter och dess Mätvärden som har samlats in görs tillgängliga för Användaren och Slutanvändaren via Tjänsten. Om en Mätpunkt vid ett senare tillfälle försvinner från Kundsidorna, förblir den aktiv i Tjänsten men kommer att markeras som Avslutad. Den kan också markeras som Avslutad om Leverantören får information om att Användaren inte längre har ett aktivt abonnemang.

Insamling av data i Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick (“as is”). För tydlighetens skull gäller att även insamling från Kundsidor omfattas av ansvarsbegränsningarna i dessa allmänna villkor.

Vid insamling av Mätvärden från undermätning, är det Användarens anvsar att förse Tjänsten med den information som krävs, samt att konfigurera enheter eller tjänster såsom att skicka eller publicera Mätvärden enligt Leverantörens instruktioner.

Användaren är alltid Mätansvarig för Undermätningsmätpunkter och manuellt avlästa Mätpunkter. I egenskap av Mätansvarig är Användaren därmed ansvarig för att utse drift-, kommunikation- och fältansvarig. Leverantören erbjuder inte dessa tjänster, om inte annat har avtalats.

För insamling av nätbolagsdata erbjuds olika SLA-nivåer beroende på olika abonnemangstyper och val av tilläggstjänster. Omfattning, pris och villkor för SLA för sådan nätbolagsdata specificeras i vid varje tid gällande produktblad.

8 Kostnader och betalningsvillkor

Kostnader och betalningsvillkor regleras i avtal mellan Leverantören och Användaren.

9 Tillgänglighet och fel

Leverantören strävar efter att Tjänsten skall vara fri från tekniska fel, virus och spam men kan inte garantera detta och garanterar därmed inte heller detta.

Leverantören garanterar inte att Tjänsten fungerar felfritt i alla lägen. Funktioner kan t.ex. vid enstaka tillfällen stängas av för underhåll och/eller av annan anledning vara ur funktion, utan att någon ersättning sker.

Leverantören garanterar inte att uppgifter eller registreringsinformation som Slutanvändaren publicerat kommer att sparas.

Leverantören ansvarar inte för att den information som erhålls från Tjänsten är korrekt eller fullständig.

Slutanvändaren informeras härmed om det alltid är Mätansvarigs information som gäller framför den som presenteras via Tjänsten eller andra tjänster från Tredjepartsutvecklare. Det gäller till exempel, men inte begränsat till, information om förbrukning eller kostnader.

10 Ansvarsbegränsning

Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och används helt på egen risk. Leverantören tar inget ansvar för Slutanvändares eller Användares åsikter eller handlingar, eller baserade på information erhållen från Tjänsten, och är under inga omständigheter ansvarig för indirekta eller direkta skador eller förluster, eller skador på grund av förlorad data, trasiga datorer, avbrott i verksamheten eller annat som orsakats av användningen av eller oförmåga att använda Tjänsten, eller som har uppstått i något samband med Tjänsten.

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser/informationstjänster som tillhör tredje part. Leverantören tar inte något ansvar för denna information eller dess riktighet.

Leverantörens totala maximala skadeståndsansvar ska aldrig överstiga 15 prisbasbelopp.

11 Uppsägning

Dessa allmänna villkor gäller från och med det datum Slutanvändaren har accepterat dessa villkor genom att kryssa i anvisad ruta vid skapandet av konto och gäller under den tidsperiod under vilken Användarens avtal med Leverantören gäller; därefter avslutas dessa allmänna villkor automatiskt.

12 Kakor (Cookies)

Leverantören använder cookies för besöksstatistik och inloggning av Slutanvändare. En cookie är en liten textfil som lagras på Slutanvändarens dator. Cookies används normalt för att förbättra upplevelsen av webbplatsen för Slutanvändaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter Slutanvändarens önskemål och val. En permanent cookie ligger kvar på Slutanvändarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden som en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när Slutanvändaren stänger sin webbläsare.

13 Allmänna bestämmelser

Slutanvändaren får inte överlåta, underlicensiera eller på annat sätt överföra någon av sina rättigheter i enlighet med dessa allmänna villkor.

Dessa villkor ersätter och ska ha företräde framför samtliga tidigare avtal, överenskommelser och förhandlingar mellan parterna, oavsett om dessa har dokumenterats i skrift eller inte, avseende föremålet för dessa allmänna villkor.